BIBLIODRAAMA (Aino-Kaarina Mäkisalo)

MITÄ

Sanasta draama tulee ehkä ensimmäiseksi mieleen näytteleminen, mutta siitä ei ole kysymys. Bibliodraama on koulutetun ohjaajan johdolla ryhmässä tapahtuvaa luovaa raamattutyöskentelyä. Tavoitteena on vuorovaikutus Raamatun tekstin, oman itsen ja ryhmän kanssa. Se on eläytymistä Raamatun maailmaan ja siellä vastaantuleviin ihmisiin. Se on eräänlainen aikamatka kertomuksen maailmaan.

KENELLE

Bibliodraamaan voi osallistua kuka tahansa Raamatusta ja ihmisen elämästä kiinnostunut. Jokainen saa olla mukana sillä tavalla kuin se hänelle itselleen kulloinkin on luontevaa ja mahdollista. Osallistuja ei tarvitse etukäteistietoja tai taitoja. Ainoa ehto on, että ryhmään ei voi tulla kesken matkaa eikä siitä saa mielellään poistua ennen yhteistä lopetusta.

Bibliodraama sopii kaikenikäisille.

MITEN

Bibliodraamassa valittua Raamatun kertomusta luetaan ja kuunnellaan monin eri tavoin. Perusmenetelmänä on eläytyminen Raamatun henkilöihin ja tärkeisiin elementteihin. Koko keho kaikkine aisteineen on läsnä bibliodraamatyöskentelyssä. Ohjaaja voi käyttää roolityöskentelyä , liikettä, tanssia, kuvataiteen keinoja, muovaamista, symboliesineitä, värikkäitä kankaita jne.

Ohjaajan koulutuksellisesta taustasta ja painotuksista riippuen bibliodraamassa käytetään sosio- ja psykodraaman, tarinateatterin, teatterin, kehotyöskentelyn, kuvan ja maalauksen käytön menetelmiä.  

MIKSI

Bibliodraamassa osallistaja saa mahdollisuuden luoda omaehtoista ja elämyksellistä suhdettaan Raamattuun vapaana totutuista tulkinnoista. Raamatun teksti on muuttumaton ja siihen palataan uudestaan ja uudestaan bibliodraamatyöskentelyssä.  

Painopisteinä voi olla osallistujan raamattutiedon lisääminen, oma hengellinen ja henkinen kasvu, sielunhoito, työnohjauksellinen tai terapeuttinen prosessi, eri uskontojen ja kulttuurien tarkastelu tai uskontopedagogiikka.  

MISSÄ JA MILLOIN

Bibliodraamat voivat olla hyvin eripituisia. Lyhyimmillään se on 10- 20 minuuttia, esimerkiksi hartaushetkissä. Yleensä bibliodraamajakso kestää 2 -3 tuntia. Kokoontumisia voi olla myös useita (4-6 kertaa) yhtä tekstiä tai teemaa kohden. Bibliodraamaa toteutetaan myös kokonaisen viikonlopun pituisena työpajana.

Bibliodraamaryhmät voivat olla erikokoisia. Ihanteellinen on 8 -12 hengen ryhmä. Bibliodraamaa voi toteuttaa myös suurryhmissä niihin tarkoitetuilla menetelmillä kuten Peter Pitzelen suurryhmämenetelmä. (Peter Pitzele, www.bibliodrama.com)

Suomessa on noin 150 koulutettua bibliodraamaohjaajaa ja he ohjaavat pääsääntöisesti seurakunnissa. Helsingissä tapahtuvista työpajoista saa tietoa Kirkko ja Kaupunki lehdestä. 

KOULUTTAUTUMINEN BIBLIODRAAMAOHJAAJAKSI

MITÄ

Bibliodraaman peruskurssi, yksi lukuvuosi, 15 op ja bibliodraaman ohjaajakurssi, yksi lukukausi, 20 op. , yht. 35 op. antaa pätevyyden bibliodraamaohjaajaksi.

PERUSKURSSIN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ

Osanottaja saa käyttöönsä toiminnallisen ja eläytyvän raamattutyöskentelymenetelmän bibliodraamajaksoon, jonka kesto on noin 1 1/2–3 tuntia. Hän osaa bibliodraamatyöskentelyn vaiheet, työskentelyihin sopivat menetelmät, osaa valita tekstit Raamatusta sekä ymmärtää ryhmäprosessin perusasiat oman kokemuksensa kautta.
Rakenne: 10 lähiopiskelujaksoa, kirjallisuutta ja oppimistehtäviä etäopiskelujaksoilla

Peruskurssin viidellä ensimmäisellä lähiopiskelujaksolla osallistujat saavat 10 päivän jäsenkokemuksen bibliodraamasta. Seuraavilla viidellä jaksolla aloitetaan bibliodraaman ohjaamisen harjoittelu.

Oppimistapahtuma on myös itsetuntemuksen kasvua ja sitä kautta toisten yksilöllisen kasvun hyväksymistä ryhmässä.

OHJAAJAKURSSIN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ

Osallistuja osaa ohjata Raamatun teksteistä sekä lyhyitä toiminnallisia työskentelyjaksoja että useamman päivän mittaisia työtapoja ja käyttää bibliodraamaa monipuolisesti työssään. Hänellä on valmius katsoa ryhmäprosessia ohjaajan näkökulmasta ja hän hallitsee perusasiat rooliteoriasta sekä roolin käytöstä ryhmässä. Osallistuja pystyy soveltamaan kuvaa, maalaamista, liikettä ja ääntä bibliodraamamenetelminä. Hän kykenee käyttämään eksegeettistä tietoa työskentelyssä. Hän osaa käyttää ja soveltaa Peter Pitzelen kehittämää suurryhmämetodia seurakuntatyön eri tilanteissa, esimerkiksi saarnoissa.

Ohjaajakurssiin kuuluu lisäksi työskentelyä vertais- ja työnohjausryhmissä väliaikoina. Osanottajat ohjaavat myös omissa viitekehyksissään bibliodraamaryhmää ja tekevät ohjaustyöstä kirjallisen raportin.

Läpi koulutuksen kulkee punaisena lankana oman persoonallisen kasvun seuraaminen, myös ohjaajan roolissa.

KENELLE

Pääsääntöisesti seurakuntien työntekijöille: diakoniatyöntekijät, nuorisotyöntekijät, papit, perhetyöntekijät, lähetyssihteerit ja  lapsityöntekijät. Myös muille kiinnostuneille.( opettajat, ihmissuhdetyöntekijät, draamatyöntekijät. )

MISSÄ

Seurakuntaopisto, Järvenpää

MILLOIN

Peruskurssi alkoi elokuussa 2014. Ryhmään mahtuu vielä ja voi ilmoittautua 22.9.2014 mennessä, hanna.pulkkinen@seurakuntaopisto.fi. Koulutus jatkuu kevään 2015 kahtena päivänä kuukaudessa.. Vuonna 2015 toteutetaan Peter Pitzelen suurryhmämenetelmän koulutus nimellä ”Narratiivinen raamattukerronta”: 23-25.9.2015 ja 29-30.10. 2015. Se on avoin kaikille kiinnostuneille. Seuraava ohjaajakurssi alkaa elokuussa 2016.

KOULUTTAJAT

Kouluttajina toimivat bibliodraamakouluttajat, TM, pastori Aino-Kaarina Mäkisalo ja TM, seurakuntapastori Eva-Lisa Lindström.

Aino-Kaarina Mäkisalo on toiminut bibliodraamaohjaajana 1980-luvun lopusta saakka ja  kouluttanut bibliodraamaa vuodesta 1999 alkaen. Hän on myös lausuntataiteilija ja draamaohjaaja. Hän on ohjannut 1980-luvulta saakka lasten, nuorten ja aikuisten teatteri- ja runonlausuntaryhmiä.

Hän vieraili kansainvälisissä bibliodraamakonferensseissa Saksassa ohjaajana kymmenen vuoden ajan.

Eva-Lisa Lindström on psykodraamaohjaaja sekä työnohjaaja ja työyhteisökehittäjä, joka on ohjannut bibliodraamaa yli 20 vuoden ajan omassa seurakuntatyössään ja mm. kuntoutusryhmissä ja erilaisissa koulutustilanteissa.

Kuvan käytön ja raamattutiedon asiantuntijat toimivat vierailevina kouluttajina.

HISTORIAA

Suomalaisen bibliodraaman ”äiti” Sirkku Aitolehti aloitti vuonna 1988 bibliodraamaohjaajien koulutuksen perustamansa Myytti Oy:n kautta. Koulutus siirtyi Kirkon koulutuskeskuksen koulutustarjontaan vuonna 1993. Ratkaisu perustui yhteistyöhön kouluttaja Matti-Pekka Virtaniemen kanssa, joka toimit kurssien kouluttajana vuoteen 2006 saakka.

JÄRJESTÄJÄ

Koulutuksesta vastaa Kirkkopalvelut/Seurakuntaopisto

ILMOITTAUTUMINEN JA LISÄTIETOJA

www.seurakuntaopisto.fi