Zombathely on kiva pieni kaupunki.

Walking trough the town.